رفتن به نوشته‌ها

دسته: سفری کوتاه اما عمیق به جهان آخرت

ماهیت مرگ

از امام صادق (ع) در مورد ماهیت زمان می پرسند که ماهیت زمان چیست؟
امام صادق (ع) می فرمایند که در حقیقت چیزی به اسم زمان وجود ندارد بلکه حد فاصله بین دو رخداد را زمان می نامیم.
با این استدلال، اگر یک روز به حساب خداوند، هزار ماه به حساب ما باشد، بدین معناست که سرعت و تعداد انجام وقایع در این دنیا بیاد بیشتر باشد.
بدین ترتیب هنگامی که یک شخص می میرد و شب اول قبرش می شود و حوادثی برای او رخ می دهد که در آینده خواهیم گفت، ممکن است برای ما یک شب و چند ساعتی کوتاه بگذرد، اما برای شخص مرده هزار سال زمان باشد.
آنجا در حقیقت زمان حد فاصله بین اتفاقات است، در این دنیا نیز اینگونه است اما ما به حدفاصله بین اتفاقات تسلط نداریم، اما در آن دنیا می تواند حدفاصله اتفاقات با توجه به اعمال و کردار ما متفاوت بگذرد.

پیشگفتار

مرگ، راز زندگی، عددی که در تمام مفاهیم زندگیمان ضرب شده است و خواه یا ناخواه مقدار آن در تمام ارزش های وجودیمان تاثیر می گذارد.
اگر چنانچه مقدار درک و باورمان از این عدد صفر باشد، هر چقدر هم که در سایر ابعاد وجودی دارا باشیم، در نهایت به پوچی می رسیم.
مرگ راز هستی، سرانجامی که دیر یا زود ما را و عزیزانمان را در بر می گیرد و نحوه نگرش ما نسبت به آن، مسیر و نتیجه زندگیمان را می سازد.
اما به راستی مرگ چیست و جهان پس از آن چگونه است؟