رفتن به نوشته‌ها

دسته: عالم ذر

چیستی عالم ذر (3)

به نام هستی بخش یکتادر این عالم ممکن است نوزادی کور به دنیا بیایدیا نوزادی فلج باشدیا از همه اینها بدتر اینکه نوزادی از رابطه نامشروع و حرام متولد شودگناه آن نوزاد چیست؟اگر دو نفر گناه کرده اند، گناه آن فرزند چیست که باید دارای چنین سرنوشتی باشد؟جواب آن است…

چیستی عالم ذر (2)

در قسمت اول در مورد فلسفه وجودی عالم ذر صحبت کردیم و گفتیم که خداوند سنتش اینگونه نیست که به ناگاه تغییر و تحولی به وجود بیاوردهمانند تبدیل روز به شب و شب به روزیا همانند تبدیل شدن زمستان به بهار و بهار به تابستانهمه چیز رفته رفته و در…

چیستی عالم ذر (1)

با نام خالق دریاهای خروشانخداوند سبحان، در قرآن کریم می فرماید: “هرگز برای سنت خدا نه از بین رفتن است و نه تغییری”وقتی فصل زمستان می خواهد به فصل بهار تبدیل شود، اینگونه نیست که به یکباره 90 روز زمستان و سرد و یخبندان بوده و ناگهان 90 روز بعدی…